Gröna utemiljöers betydelse för hälsa och livskvalitet i staden

Våra gröna miljöer utomhus blir allt mer centrala och viktiga i tider av en förtätande stadsutveckling. Under tre inspirationsföredrag på HSB Östergötland lyfter och belyser vi, med spännande och talande forskningsresultat som grund, hur bostadsgården kan utformas och utvecklas som en resurs för de boendes hälsa och känsla av livskvalité. Men också hur den kan vara en del av en värdefull grön infrastruktur och ekologiskt nätverk som skapar förutsättningar för ekosystemtjänster så som minskade partiklar i luften, temperaturutjämning, omhändertagande av regnvatten, livsmiljöer för pollinerare och andra nyttodjur.